სათიბ-საძოვრების ზედაპირული გაუმჯობესება მთავარი გვერდი

#
ავტორი CENN
421 ნახვა
დარგი/დარგები: გარემო და კლიმატი; ბიომრავალფეროვნება;
აღწერა: პუბლიკაცია მოიცავს სათბ-საძოვრების გაუმჯობესების ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას და პროცესზე მონიტორინგის საკითხებს, გარემო და ანთროპოგენულ ფაქტორებს რომლებიც გავლენას ახდენს სათიბ-საძოვრების ნაყოფიერებაზე; ბალახეული საფარის/მცენარეების დახასიათებას

„შექმნილია IT დეპარტამენტის მიერ, FAO-ს მხარდაჭერით, ევროკავშირის დაფინანსებული ENPARD-ის პროგრამის თანადგომით