საექსტენციო შეხვედრა ფლევის ადმინისტაციული ერთეულის სოფელ ტკოცაში ღონისძიებების კალენდარი